Spotkanie Członków oddziału po wakacyjnej przerwie

20 września zainaugurowaliśmy cykl jesiennych spotkań Członków OSPS BHP w oddziale w Łodzi.


Miesiące wrzesień i październik są miesiącami wielu konferencji i szkoleń w całym kraju. My również jako Zarząd w Łodzi zaprosiliśmy wszystkich naszych Członków na arcyciekawe szkolenie, które poprowadziła podczas spotkania nasza Koleżanka Członkini Zarządu Ania Kaczmarkiewicz pt. „Pierwsza pomoc psychologiczna – wiedza dla pracowników służby BHP”.

Podczas szkolenia dowiedzieliśy się mi.in.:

- jak rozpoznawać oznaki kryzysu psychicznego,

- jak udzielać wsparcia emocjonalnego,

- jak prowadzić rozmowy w trudnych sytuacjach.

Dodatkowo, przekazaliśmy naszym Członkom relację z obrad w trakcie dwudniowego V Ogólnopolskiego Forum Służby BHP zorganizowanego przez Zarząd Głonwy OSPS BHP, które odbyło się w Warszawie w dniach 14-15 września br. oraz rozpoczęliśmy szerszą dyskusję nad zmianami do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów, wprowadzającymi nowy obowiązek szkoleniowy dla pracowników służby bhp.